Decision Was Made: Vietnamese

Decision Was Made: Vietnamese 1

Leave a Reply

Comment as a guest.

I accept the Privacy Policy

  1. Hi Tọi, anh cũng muốn làm một trang Blog để lưu giữ những kỹ niệm, sau này anh em mình có trao đổi cho nhau.

    1. Dạ anh,

      Anh mà dùng WordPress thì nhắn em, em cài cho anh cái web, chạy cùng server với em, vì em còn dư nhiều chỗ.

      em Tọi,

Read Next

Sliding Sidebar